رفتن به محتوای اصلی

شماره ۶۹ : برادران! بزرگواران!

 برادران! بزرگواران! یاران دل! بر مستضعفان بشورید، بر مستضعفان فکر و بر مستضعفان حال! بشورید و ایشان را به زیر کشید! بشورید که برابری اهانتی‌ست بر قانون دل. بشورید، که هیچکس با هیچکس برابر نیست، به عیار دل.

دانلود هنر و معنویت
پیمایش کتاب