رفتن به محتوای اصلی

شماره ۸۴ : همیشه خاموشی ارجح است...

همیشه خاموشی ارجح است. امّا آنگاه که سخن فرو می‌ریزد دیگر کسی نیست که خاموش بماند یا سخن بگوید؛ این خاموشی‌ست که لب به سخن گشوده.

دانلود هنر و معنویت
پیمایش کتاب