رفتن به محتوای اصلی

شماره ۸۹ : این پست می‌گوید به دشمنی برخیزید...

 این پست می‌گوید به دشمنی برخیزید! این رذل، این هیچ. این بیهوده می‌خواهد با دشمنی بقاء یابد. به پام می‌افتد، توبه می‌کند، زاری. نه!

وقت رفتن است. این هیچ می‌خواهد بقاء یابد. این رذل. این فقیه، این عقل، این رکود، این مرداب. نه! وقت رفتن است.

یک تاریخ باید برچیده شود. یک همه باید هیچ شود.
می‌گوید به ناله، به عزا: باشد؟ بمانم؟
می‌گویم شوخ و به مزاح:
نه عزیز! وقت مردن است.

دانلود هنر و معنویت
پیمایش کتاب