رفتن به محتوای اصلی

شماره ۹ : در عمق ره سپردن و...

در عمق ره سپردن و در عمق جان بردن.
در عمق غنودن و در عمق برخاستن.  
در عمق مردن و در عمق به میلاد نو برآمدن.

من آن بیرون‌ها هیچ نمی‌بینم،
و این درون‌ها جز هیچ نمی‌بینم.
هیچ که در درون می‌تند و در بیرون به پیش می‌تازد.

بازمی‌گردیم و جهان را باز‌می‌گردانیم.

دانلود هنر و معنویت
پیمایش کتاب