رفتن به محتوای اصلی

اقیانوس خدا

آمده ام
آمده ام

از اقیانوس خدا

از دل پر قصّه ی او

سوی شما

سوی شما

کتاب الکترونیک لامکان (قابل دانلود)
پیمایش کتاب